Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Xác định phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn chính là một giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân nông thôn. Phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Hiệu quả mô hình HTX kiểu mới
HTX Chè Thủy Thuật đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ
Sầu riêng Khánh Sơn đã được cấp chứng nhận VietGAP và vào hệ thống siêu thị
Nâng cao nhận thức làm nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
Cam sạch Hưng Yên
Hiệu quả nuôi cá rô phi VietGAP