Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (17 - 22/4)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (17 - 22/4)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ.
Sầu riêng bón phân hữu cơ cho năng suất cao, ít sâu bệnh
Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo VietGAP
Quản lý cỏ dại vụ hè thu
Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nông sản có chứng nhận
Người chăn nuôi thiết tha VietGAHP
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 9 - 15/4)