Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi (15/04/2016)

Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/04/2016 về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm. Bản hướng dẫn này được xây dựng chi tiết dựa trên Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 09 năm 2014 nhằm giúp cơ sở nuôi hiểu rõ và dễ dàng áp dụng VietGAP trong nuôi cá rô phi. Hướng dẫn này tập trung chủ yếu vào 3 nhóm chỉ tiêu chính là An toàn thực phẩm; quản lý sức khỏe thủy sản nuôi và bảo vệ môi trường.

Thanh Hải IRC
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz